Choose the best answer. You are so skinny. I think you should try to stop _______about food.


Câu 86758 Vận dụng

Choose the best answer.

You are so skinny. I think you should try to stop _______about food.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

 

Xem lời giải

...