Choose the best answer ________ stories are written based on the author’s imagination.


Câu 86759 Nhận biết

Choose the best answer

________ stories are written based on the author’s imagination.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...