Find the word which has the definition below: " to _______ is to say that you think somebody/something is bad in a serious way"


Câu 86761 Thông hiểu

Find the word which has the definition below:

" to _______ is to say that you think somebody/something is bad in a serious way"


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...