Cho phản ứng hóa học sau:  (4N(H_(3(( ))(k))) + 3(O_(2(( ))(k))) underset(((v_n)))( overset(((v_t)))( longleftrightarrow))2(N_(2(( ))(k))) + 6(H_2)(O_(( h ))),Delta H < 0 ) Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên trong số các yếu tố sau: nhiệt độ, nồng độ, áp suất, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác.


Câu 86894 Thông hiểu

Cho phản ứng hóa học sau: 

\(4N{H_{3{\text{ }}(k)}} + 3{O_{2{\text{ }}(k)}}\underset{{{v_n}}}{\overset{{{v_t}}}{\longleftrightarrow}}2{N_{2{\text{ }}(k)}} + 6{H_2}{O_{\left( h \right)}},\Delta H < 0 \)

Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên trong số các yếu tố sau: nhiệt độ, nồng độ, áp suất, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.