Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac:   ((((N))_((2)))(((k)  +  3))(((H))_((2)))(((k))) overset ((t^o),xt,p) <=ftrightarrows ((2N))(((H))_((3)))(((k))) ) Khi tăng nồng độ của H2 lên 3 lần, tốc độ phản ứng thuận:


Câu 86897 Vận dụng

Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac:

 \({{\text{N}}_{\text{2}}}{\text{(k)  +  3}}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{(k)}}\overset {{t^o},xt,p} \leftrightarrows {\text{2N}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{(k)}}\)

Khi tăng nồng độ của H2 lên 3 lần, tốc độ phản ứng thuận:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Biểu thức tính tốc độ của phản ứng: V = k . [N2]. [H2]3 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.