Choose the best answer He (adopt) _________ by Mrs Smith since he was 6 years old.


Câu 86931 Vận dụng

Choose the best answer

He (adopt) _________ by Mrs Smith since he was 6 years old.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành ở thể bị động

Xem lời giải