Choose the best answer. The results of the research are _______ at the end of the chapter.


Câu 87325 Thông hiểu

Choose the best answer.

The results of the research are _______ at the end of the chapter.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động

Xem lời giải

...