Choose the best answer. It is necessary that children ________by their parents.


Câu 87342 Thông hiểu

Choose the best answer.

It is necessary that children ________by their parents.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu giả định

Cấu trúc; It+ be + adj +that + S + be + V3/ P.P

Xem lời giải

...