Choose the best answer. The doctor suggested that his patient______.


Câu 87345 Nhận biết

Choose the best answer.

The doctor suggested that his patient______.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu giả định

Cấu trúc: S+ V (advise, require, demand…) that + S + V nguyên thể

Xem lời giải

...