Choose the best answer. The leader ordered that the party _______moved to next month.


Câu 87347 Thông hiểu

Choose the best answer.

The leader ordered that the party _______moved to next month.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu giả định

Cấu trúc; It+ be + adj +that + S + be + V3/ P.P

Xem lời giải

...