Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong đó oxi chiếm 26,49% về khối lượng; Y là muối amoni của α-amino axit Z. Đun nóng 19,3 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M, thu được một muối duy nhất và 2,688 lít khí T (đktc, T có tỉ khối hơi so với H2 < 15). Mặt khác 19,3 gam E tác dụng HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là


Câu 874 Vận dụng cao

Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong đó oxi chiếm 26,49% về khối lượng; Y là muối amoni của α-amino axit Z. Đun nóng 19,3 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M, thu được một muối duy nhất và 2,688 lít khí T (đktc, T có tỉ khối hơi so với H2 < 15). Mặt khác 19,3 gam E tác dụng HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z thu được một muối duy nhất  α-amino axit trong tetrapeptit X là Z

$\begin{gathered}  \% {m_O} = \frac{{16.5.100\% }}{{\underbrace {4.{M_Z} - 18.3}_{{M_X}}}} = 26,49\% \,\,\, \to\,\,\,{M_Z} = 89\,(Ala) \hfill \\  \end{gathered} $

${M_T} < 30 \Rightarrow R = H$

$E\left\{ \begin{gathered}  Ala - Ala - Ala - Ala:\,x\,mol \hfill \\  C{H_3}CH(N{H_2})COON{H_4}:0,12 \hfill \\  C{H_3}CH(N{H_2})COOH:y\,mol \hfill \\ \end{gathered}  \right.\xrightarrow{{ + NaOH}}\left\{ \begin{gathered}  4x + y + 0,12 = 0,2 \hfill \\  302x + 106.0,12 + 89.y = 19,3 \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

$BT\,\,Ala:C{H_3}CH(N{H_3}Cl)COOH:(0,01.4 + 0,12 + 0,04) = 0,2\,mol$

$ \Rightarrow m = {m_{C{H_3}CH(N{H_3}Cl)COOH}} + {m_{N{H_4}Cl}}$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.