Chọn khẳng định đúng. Góc ở tâm là góc


Câu 8743 Nhận biết

Chọn khẳng định đúng. Góc ở tâm là góc


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...