Choose the best answer. Thousands were forced _______from rural to urban areas in search of work.


Câu 87628 Thông hiểu

Choose the best answer.

Thousands were forced _______from rural to urban areas in search of work.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Chia động từ theo sau “force”

Xem lời giải

...