Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. Sorry about the clutter in the kitchen.


Câu 87636 Thông hiểu

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Sorry about the clutter in the kitchen.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...