Choose the best answer There is a recycling bin in the car park where you can dispose _____ your drinks cans.


Câu 87641 Thông hiểu

Choose the best answer

There is a recycling bin in the car park where you can dispose _____ your drinks cans.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Phrasal verb với “dispose”

Xem lời giải

...