Một chất điểm có khối lượng m, chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực  ( overrightarrow F )không đổi. Động lượng của chất điểm này tại thời điểm t là


Câu 87692 Vận dụng

Một chất điểm có khối lượng m, chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực  \(\overrightarrow F \)không đổi. Động lượng của chất điểm này tại thời điểm t là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Động lượng \(\overrightarrow p \)của một vật là một vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow p  = m.\overrightarrow v \)

+ Gia tốc: \(\overrightarrow a  = \dfrac{{\overrightarrow F }}{m}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.