Số phân tử CO­2 trong 2g khí cacbonic là:


Câu 88182 Vận dụng

Số phân tử CO­2 trong 2g khí cacbonic là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Số phân tử chứa trong n (mol) chất: \(N = n.{N_A} = \dfrac{m}{A}.{N_A}\)

Xem lời giải

...