Số phân tử H2O trong 1g nước là:


Câu 88183 Vận dụng

Số phân tử H2O trong 1g nước là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Số phân tử chứa trong n (mol) chất: \(N = n.{N_A} = \dfrac{m}{A}.{N_A}\)

Xem lời giải

...