Một bình kín chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ khí là 00C và áp suất trong bình là 1atm. Hỏi thể tích của khí trong bình là bao nhiêu?


Câu 88184 Vận dụng

Một bình kín chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ khí là 00C và áp suất trong bình là 1atm. Hỏi thể tích của khí trong bình là bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Số phân tử chứa trong n (mol) khí: \(N = n.{N_A}\)

+ Thể tích khí ở đktc: \(V = n.22,4\,\,\left( l \right)\)

Xem lời giải

...