Một bình kín chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng Heli chứa trong bình là:


Câu 88185 Vận dụng

Một bình kín chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng Heli chứa trong bình là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Số phân tử chứa trong n (mol) khí: \(N = n.{N_A}\)

+ Khối lượng: \(m = n.M\)

Xem lời giải

...