Chọn câu sai. Số Avogadro có giá trị bằng:


Câu 88186 Vận dụng

Chọn câu sai. Số Avogadro có giá trị bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Số phân tử chứa trong n (mol) khí: \(N = n.{N_A}\)

+ Công thức tính số mol: \(n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{V\left( {l;dktc} \right)}}{{22,4}}\)

Mol hay mole (ký hiệu: mol), là đơn vị đo lường dùng trong hóa học nhằm diễn tả lượng chất có chứa 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129(27)×1023 - được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu NA)

Xem lời giải