Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2. Số nucleotit từng loại của ADN là


Câu 88210 Vận dụng

Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2. Số nucleotit từng loại của ADN là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Do A = T, G = X và A+ G = 50%

Xem lời giải

...