Nội dung sau về Hồ Biểu Chánh đúng hay sai? “Năm 1905, Hồ Biểu Chánh đậu Thành chung rồi giữ nhiều chức vụ khác nhau như kỉ lục, thông ngôn, đốc phủ sử, chủ quận,…”

...