Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.


Câu 88395 Nhận biết

 Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cách đọc đuôi –ed

- /id/ tận cùng phiên âm là /t/ hoặc /d/

- /t/ tận cùng phiên âm là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/

- /d/ tận cùng phiên âm là các âm còn lại

Xem lời giải

...