Một gen dài 2040 Å. Khi gen sao mã 1 lần, đã có 200 rG và 150 rX lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen nói trên là


Câu 884 Vận dụng

Một gen dài 2040 Å. Khi gen sao mã 1 lần, đã có 200 rG và 150 rX lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen nói trên là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

  • Tính số nuclêôtit của gen
  • Tính số nucleotide loại G → Tính số nucleotide loại A

Xem lời giải

...