Choose the word that has the different stress.


Câu 88405 Thông hiểu

Choose the word that has the different stress.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng từ 3 âm tiết

Xem lời giải

...