Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.


Câu 88407 Nhận biết

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: phát âm /æ/ và /ə/

Xem lời giải

...