Choose the best answerStudents need a card ______ restricted areas such as residences and labs.


Câu 88412 Thông hiểu

Choose the best answer

Students need a card ______ restricted areas such as residences and labs.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Dạng của từ sau “need”: need to V

Xem lời giải