Khi ta đứng:


Câu 88471 Vận dụng

Khi ta đứng:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...