Trước khi phỏng vần, cần xác định:


Câu 88634 Nhận biết

Trước khi phỏng vần, cần xác định:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...