Nội dung sau đúng hay sai? “Để có thể thu thập nhiều nhất thông tin trong buổi phỏng vấn, người phỏng vấn cần tránh đặt những câu hỏi mà người trả lời chỉ cần đáp có hoặc không, đúng hoặc sai”.

...