Khi trả lời phỏng vấn, người trả lời cần:


Câu 88637 Nhận biết

Khi trả lời phỏng vấn, người trả lời cần:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...