Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài được trích từ hồi thứ bao nhiêu của vở kịch Vũ Như Tô?


Câu 88651 Nhận biết

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài được trích từ hồi thứ bao nhiêu của vở kịch Vũ Như Tô?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...