Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, nước có thể dâng cao lên h1 (mm). Cũng với ống này thì rượu có thể dâng lên cao h2 (mm). Biết ((h_1) + (h_2) = 100mm ). Tìm h1 và h2. Cho nước (( ((D_1) = 1000kg/(m^3);(sigma _1) = 0,072N/m) ) ), rượu (( ((D_2) = 790kg/(m^3);(sigma _2) = 0,022N/m) ) ):


Câu 88665 Vận dụng

Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, nước có thể dâng cao lên h1 (mm). Cũng với ống này thì rượu có thể dâng lên cao h2 (mm). Biết \({h_1} + {h_2} = 100mm\). Tìm h1 và h2.

Cho nước \(\left( {{D_1} = 1000kg/{m^3};{\sigma _1} = 0,072N/m} \right)\), rượu \(\left( {{D_2} = 790kg/{m^3};{\sigma _2} = 0,022N/m} \right)\):


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Công thức tính độ cao của cột chất lỏng dâng lên hay hạ xuống trong ống mao dẫn: \(h = \dfrac{{4\sigma }}{{D.g.d}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.