Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, rượu có thể dâng cao lên 30 mm, vậy với ống này thì nước có thể dâng lên cao bao nhiêu? Biết rượu (( ((D_1) = 790kg/(m^3);(sigma _1) = 0,022N/m) ) ), nước (( ((D_2) = 1000kg/(m^3);(sigma _2) = 0,072N/m) ) ):


Câu 88666 Vận dụng

Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, rượu có thể dâng cao lên 30 mm, vậy với ống này thì nước có thể dâng lên cao bao nhiêu? Biết rượu \(\left( {{D_1} = 790kg/{m^3};{\sigma _1} = 0,022N/m} \right)\), nước \(\left( {{D_2} = 1000kg/{m^3};{\sigma _2} = 0,072N/m} \right)\):


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Công thức tính độ cao của cột chất lỏng dâng lên hay hạ xuống trong ống mao dẫn: \(h = \dfrac{{4\sigma }}{{D.g.d}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.