Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, nước có thể dâng cao lên 100 mm, vậy với ống này thì rượu có thể dâng lên cao bao nhiêu? Biết nước (( ((D_1) = 1000kg/(m^3);(sigma _1) = 0,072N/m) ) ), rượu (( ((D_2) = 790kg/(m^3);(sigma _2) = 0,022N/m) ) )


Câu 88667 Vận dụng

Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, nước có thể dâng cao lên 100 mm, vậy với ống này thì rượu có thể dâng lên cao bao nhiêu? Biết nước \(\left( {{D_1} = 1000kg/{m^3};{\sigma _1} = 0,072N/m} \right)\), rượu \(\left( {{D_2} = 790kg/{m^3};{\sigma _2} = 0,022N/m} \right)\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Công thức tính độ cao của cột chất lỏng dâng lên hay hạ xuống trong ống mao dẫn: \(h = \dfrac{{4\sigma }}{{D.g.d}}\)

Xem lời giải

...