Căn cứ vào trình tự của các nuclêôtit trước và sau đột biến của đoạn gen sau, hãy cho biết dạng đột biến: Trước đột biến:   A T T G X X T X X A A G A X T                             T A A X G G A G G T T X T G A Sau đột biến    :   A T T G X X T A X A A G A X T                            T A A X G G A T G T T X T G A


Câu 887 Nhận biết

Căn cứ vào trình tự của các nuclêôtit trước và sau đột biến của đoạn gen sau, hãy cho biết dạng đột biến:

Trước đột biến:   A T T G X X T X X A A G A X T

                            T A A X G G A G G T T X T G A

Sau đột biến    :   A T T G X X T A X A A G A X T

                           T A A X G G A T G T T X T G A


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh gen trước và sau đột biến, xác định sự thay đổi → Xác định dạng đột biến

Xem lời giải

...