Choose the best answer. I admire his passionate _________ in what he is doing.


Câu 88866 Thông hiểu

Choose the best answer.

I admire his passionate _________ in what he is doing.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...