Choose the best answer They are trying their best _______ with the local community.


Câu 88877 Thông hiểu

Choose the best answer

They are trying their best _______ with the local community.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...