Choose the best answer My younger brother is ________________.


Câu 88931 Nhận biết

Choose the best answer

My younger brother is ________________.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (adj-er and adj-er)

Xem lời giải

...