Choose the best answer Hill is becoming ________________.


Câu 88932 Nhận biết

Choose the best answer

Hill is becoming ________________.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (adj-er and adj-er)

Xem lời giải

...