Choose the best answer Due to the expensive upgrade, the room is getting ___________.


Câu 88933 Nhận biết

Choose the best answer

Due to the expensive upgrade, the room is getting ___________.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (more and more adj)

Xem lời giải

...