Choose the best answer There _______________ a lot of changes in Vietnam since the 1990s.


Câu 88971 Thông hiểu

Choose the best answer

There _______________ a lot of changes in Vietnam since the 1990s.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: thì hiện tại hoàn toàn

Xem lời giải

...