Choose the best answer It _______________ him almost 1 hour to go to school by bus every day.


Câu 88972 Thông hiểu

Choose the best answer

It _______________ him almost 1 hour to go to school by bus every day.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: thì hiện tại đơn

Xem lời giải

...