Choose the best answer Her hometown _______________ a lot of hills and mountains.


Câu 88973 Thông hiểu

Choose the best answer

Her hometown _______________ a lot of hills and mountains.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: thì hiện tại đơn

Xem lời giải

...