Choose the best answer. I fell asleep while I _______________ my homework last night.


Câu 88975 Thông hiểu

Choose the best answer.

I fell asleep while I _______________ my homework last night.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: thì quá khứ tiếp diễn

Xem lời giải

...