Một vòng nhôm mỏng có đường kính 100 mm và trọng lượng P = 50.10-3 N, được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho biết hệ số lực căng bể mặt của nước là 73.10-3 N/m. Xác định lực kéo để có thể bứt vòng nhôm lên khỏi mặt nước  


Câu 88982 Vận dụng

Một vòng nhôm mỏng có đường kính 100 mm và trọng lượng P = 50.10-3 N, được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho biết hệ số lực căng bể mặt của nước là 73.10-3 N/m. Xác định lực kéo để có thể bứt vòng nhôm lên khỏi mặt nước

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó: 

\(f = \sigma .l = \sigma .2L\)

Trong đó: σ là hệ số căng bề mặt, đo bằng đơn vị niuton trên mét (N/m). Giá trị σ của phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng.

Xem lời giải

...