Xác định nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 100g và đang có nhiệt độ -250C. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng là 2,09.103 J/kg.K, nước đá nóng chảy ở 00C.


Câu 88985 Vận dụng

Xác định nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 100g và đang có nhiệt độ -250C. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng là 2,09.103 J/kg.K, nước đá nóng chảy ở 00C.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Nhiệt lượng cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy: \(Q = \lambda .m\)

Trong đó m là khối lượng của chất rắn, \(\lambda \) là nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn và đo bằng J/kg.

+ Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay tỏa ra khi thay đổi nhiệt độ được tính bằng công thức: \(Q = m.c.\Delta t\)

Xem lời giải

...