Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích chi trái bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?


Câu 89130 Thông hiểu

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích chi trái bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kích thích bằng HCl 1% có thể gây ra phản xạ co cơ.

Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

Xem lời giải

...