Choose the best answer Snake is one of _______animals in the world.


Câu 89275 Thông hiểu

Choose the best answer

Snake is one of _______animals in the world.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: So sánh nhất của tính từ dài (the most + adj)

Xem lời giải

...